آموزش عربی
آموزش عربی 
لینک های مفید
عراب به سه دسته كلي تقسيم مي شود . 1- ظاهري (اصلي ، فرعي ) 2- محلي    3- تقديري

اعراب ظاهري : مخصوص كلمات معرب است كه علامت اعراب درظاهر آنها مشخص ومعلوم باشد .( العلم ُ  مفيدٌ  (العلم  مبتدا به اعراب ظاهري مرفوع    مفيدٌ خبر به اعراب ظاهري مرفوع )

اعراب ظاهري خود به دو دسته تقسيم مي شود

الف - ظاهري اصلي (لفظي): مخصوص كلمات معرب است كه ، حركات اصلي اعراب (ـــَـًــِــٍـــُــٌ  وساكن   ــْــ )رادر جاي خودش بپذيرد.  الرجلُ  عالمٌ (الرجل  مبتدا به اعراب ظاهري اصلي مرفوع   عالم  خبر اعراب ظاهري اصلي مرفوع )

ب- ظاهري فرعي (نيابي ) :مخصوص كلمات معرب كه بجاي حركات اصلي اعراب يك حرف يا يك حركت ديگر ، جانشين آنها گردد. موارد اعراب فرعي عبارتند از : 

1- اسم مثنی : (انِ) درحالت رفعي   و(ين ِ) درحالت نصب وجر

  مثال   الرجلان ِ مؤدبان ِ             مررت علی الرجلين ِ                          رأيت الرجلين ِ

 مبتدا به اعراب ظاهري فرعي مرفوع / خبر به اعراب فرعي مرفوع   مجرور به حرف جر( فرعي)              مفعول و منصوب( فرعي )

2- جمع مذكر سالم : (ونَ)  درحالت رفعي و(ينَ) در حالت نصب وجر

 المسلمون  هادفون َ          سلمت علی المومنينَ              رأيت المومنين َ

 مبتدا مرفوع (فرعي)    خبر مرفوع (فرعي)           مجرور به حرف جر (فرعي )           مفعول منصوب(فرعي)

 

3- اسماء خمسه :( اب – اخ – ذو – فو – حم )اين اسماء هرگاه مفرد باشند ومضاف واقع شوند  ومضاف اليه انها (ي)  متكلم نباشد  در اينصورت اعراب آنها فرعي است يعني  در حالت رفعي با (و) ودر حالت نصبي با (ا) ودر حالت جري با (ي) مي آيد .

خرج  ابوالفضل     سلمت علی ابيك                          رأيت اباك

     فاعل مرفوع (فرعي)         مجرور به حرف جر (فرعي )                       مفعول  منصوب (فرعي )

تذكر: در موارد 4و5 مواردي است كه حركت به جاي حركت ديگر مي آيد .

4- جمع مؤنث سالم :  فقط در حالت نصب اعراب آن فرعي است  يعني زمانيكه بجاي فتحه كسره مي گيرد .  رأيت التلميذات ِ         التلميذاتُ مجتهدات ٌ .     سلمت علی المعلمات ِ

                  مفعول  منصوب (فرعي)      مبتدا مرفوع (اصلي)                                        مجرور به حرف جر(اصلي)

5- اسامي غير منصرف : فقط در حالت جر  اعراب آن فرعي است  يعني زمانيكه بجاي كسره فتحه مي گيرد. سافرت الی   مشهدَ       هي فا طمةُ      

                 مجرور به حرف جر (فرعي )     خبر به اعراب اصلي مرفوع

6- مضارع مرفوع : زمانيكه بجاي ضمه (ن) مي گيرد (صيغه هاي 5 گانه ) اعراب آن فرعي است  يذهبان   -  تذهبان  

7- مضارع منصوب و مجزوم : در صيغه هاي 5گانه زمانيكه  (ن) آنها حذف مي شود اعراب آن فرعي است .تذكر : در مضارع مجزوم زمانيكه حرف عله ناقص حذف مي شود اعراب آن نيز فرعي است .  ان يكتبا ( به اعراب فرعي منصوب )  لم ْ يكتبا ( به اعراب فرعي مجزوم )

لم يدعُ (مضارع مجزوم به اعراب فرعي مجزوم )

اعراب محلي : مخصوص كلمات مبني وجمله وشبه جمله اي  كه نقش پذير است، كه علامت            ا عراب درظا هر انها مشخص ومعلوم نيست .

هوَ عالم ٌ                   الرجل  خرج من البيتِ                      التلميذ في الصفِّ     

مبتدا محلاً مرفوع                           خبر جمله فعليه محلا ٌ مرفوع                                خبراز نوع شبه جمله محلا ً مرفوع

                                      

اعراب تقديري : مخصوص كلمات معرب ، كه به دلايلي اعراب آنها ظاهر نمي شود . موارد اعراب تقديري عبارتند از :

1- اسم مقصور : درهرسه حالت رفع ونصب وجر اعراب آن تقديري است                                                          جاءَ الفتی                رأيت الفتی                          مررت علی الفتی         

   فاعل مرفوع (تقديراً)                مفعول منصوب( تقديرا ً )                                         مجرور به حرف جر (تقديرا ً)

2- اسم منقوص : فقط در حالت رفع وجر اعراب آن تقديري است در حالت نصبي اعراب آن اصلي مي باشد .  جاء  القاضي         سلمت علی القاضي                  رأيت القاضيَ

                               فاعل مرفوع( تقديراً)                          مجرور به حرف جر (تقديرا ً)           مفعول به اعراب اصلي منصوب

3- اسمي كه به ضمير (ي) متكلم متصل شود در هر سه حالت نصب وجر ورفع اعراب آن تقديري است 

هذا كتابي  

    خبر مرفوع (تقديراً)                  

 رأيت ابي                                    

مفعول منصوب تقديراً          

  سلمت علی  ابی  

  تقديرا مجرور به حرف جر                                      

                            ً

4- فعل مضارع مرفوع ناقص در صيغه هاي 4گانه اعراب انها تقديري مي باشد وهمچنين مضارع منصوب ناقص  در صيغه هاي 4گانه زمانيكه به (ی) ختم مي شود اعراب آن تقديري مي باشد .يا به عبارت ديگر فعل مضارع نا قص زماني كه به (ي- وْ - ي) ختم شود اعراب آن تقديري است . يدعو- يرمي- ان يخشی   - ان تخشی .....

تذكر 1: فعل مضارع مرفوع زمانيكه ضمه مي گيرد ومضارع منصوب زمانيكه فتحه مي گيرد ومضارع مجزوم  زمانيكه ساكن مي شود ، اعراب آن اصلي است .

تذكر 2- اسم مثنی وجمع مذكر سالم هرگاه به ضمير (ي) متكلم متصل شود همچنان اعراب آن فرعي است .  هذان ِ كتاباي          (كتابا       (خبر به اعراب فرعي مرفوع )

[ شنبه دهم آذر ۱۳۸۶ ] [ 18:44 ] [ امید اکبری ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

اهلاً وسهلاً ومــرحَباً بكُم-المشاهدين الكرام
نام:امید
نام خانوادگی:اکبری
کلاس:سوم
دبیرستان امام صادق(ع)
دبیر گرامی جناب آقای صفاپور
آرشيو مطالب
لینک های مفید
امکانات وب